telefon +48 725 890 500 email kontakt@sklepbombini.pl

Regulamin naszego sklepu

Zapoznaj się przed złożeniem zamówienia

Regulamin sklepu internetowego www.sklepbombini.pl

§1 DEFINICJE

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielnej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny – ul. Franciszkańska 10e, 48-300 Nysa
 3. Dane kontaktowe – Fun Invest sp. z o.o. ul. Prudnicka 7A, 48-304 Nysa, tel. 723 013 330, adres e-mail: kontakt@sklepbombini.pl
 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklepbombini.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 10. Sklep stacjonarny – sklep mieszczącym się przy ul. Prudnicka 7A, 48-304 Nysa.
 11. Sprzedawca/Usługodawca – FUN INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Prudnicka 7A, 48-304 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000755822, o numerze NIP: 7532450977.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Usługodawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, między innymi koszty wysyłki, której warunki określa niniejszy Regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.
 13. Towar – rzecz oferowana do sprzedaży w postaci akcesoriów i płynów do baniek mydlanych oferowana w Sklepie internetowym.
 14. Zamówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.
 15. Polityka Prywatności – dokument z dnia ….. 2019 roku stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, określający zasady prywatności oraz ochronę danych osobowych Użytkowników.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklepbombini.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania elektronicznej rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji płynów lub akcesoriów do baniek mydlanych dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  4. zasady realizacji Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towaru nie zawierają Kosztu dostawy.

§3 ZASADY REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedającym w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest:
  1. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i Polityką Prywatności, oraz z zaakceptowaniem ich treści,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedającego dotyczących realizacji Zamówienia,
  3. poprawne złożenie Zamówienia,
  4. potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Przy składaniu ponownego Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie Internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywane na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do chwili naciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty –  Klient ma możliwość modyfikować wprowadzone dane oraz wybrany Towar. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in.:
  1. przedmiot zamówienia,
  2. jednostkową oraz łączną ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile takie będą występować),
  3. wybraną metodę płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT wraz z dostawą Towaru, jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.

§5 DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na terytorium Polski w wybranym przez Klienta sposobie wysyłki.
 3. Klient ma do wyboru poniższe sposoby dostawy zamówionych Towarów:
  1. WYSYŁKA PRZEDPŁATA,
  2. WYSYŁKA ZA POBRANIEM,
  3. ODBIÓR OSOBISTY (Nysa, ul. Prudnika 7A)
 4. Wysyłka za granicę wyłącznie kurierem DPD i przy przedpłacie na konto.
 5. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru przez Sklep internetowy w Sklepie stacjonarnym mieszczącym się przy ul. Prudnicka 7b, 48-304 Nysa. Wybór osobistego odbioru zamówienia przez Klienta w Sklepie stacjonarnym będzie możliwy podczas wyboru sposobu dostawy, w chwili składania zamówienia. Koszt dostawy do Sklepu stacjonarnego będzie bezpłatny.
 6. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 7. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.
 8. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.
 9. Czas dostawy zamówienia to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany adres przez Klienta.
 10. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w ust. 7 powyżej, Klient zostanie o tym powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie.
 11. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

§6 METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość uiszczenia płatności poprzez:
  1. przelewem na numer konta bankowego:19 1050 1490 1000 0090 3167 6225,
  2. płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie Sklepu www.sklepbombini.pl,
  3. płatnością przy odbiorze.

§7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klientów za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na Adres reklamacyjny.. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 (trzydziestu) dni roboczych i poinformowania Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany adres przez Klienta. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@sklepbombini.pl lub na piśmie na adres: Franciszkańska 10e, 48-300 Nysa
 3. Po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w zachowanym terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w formie wybranej przez Klienta. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru (nowego, bez śladów używania, odpowiednio zabezpieczonego), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia na adres: Franciszkańska 10e, 48-300 Nysa. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zaleca się dołączenie do odsyłanego Towaru dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
 4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży i otrzymania zwróconego Towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym poniesione koszty dostawy Towaru.
 5. Zwrot kosztów następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy.
 8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem stanowi załącznik do Regulaminu.

§9 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet o przepustowości wejściowej nie mniejszej niż 1 Mbit, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz zaktualizowaną przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych w technologii HTML5, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf.
 2. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2019r.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów takich jak zmiany działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzeniu nowych usług lub udogodnień, zmiany w zakresie danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, zmiany w przepisach prawnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Sklepu internetowego zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej  7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych . Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
 3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta).
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie Sklepu internetowego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 134).
 7. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

Wzór formularza odstąpienia od umowy